Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytaus kolegijoje šiuo metu vyksta naujo Alytaus kolegijos direktoriaus rinkimo procedūros

Alytaus kolegijos bendruomenė kreipiasi

„Alytaus kolegijoje šiuo metu vyksta naujo Alytaus kolegijos direktoriaus rinkimo procedūros. Kolegijos direktorių renka kolegijos taryba.

Ar gali rinkimai vykti skaidriai ir sąžiningai, o Alytaus kolegija išlipti iš duobės, išrinkus naujus vadovus? Šiuo metu pagal valstybinių kolegijų reitingus Alytaus kolegija yra paskutinėje, 12-oje vietoje. Tačiau jai vadovaujantys asmenys siekia ir toliau įžūliai sėdėti vadovų kėdėse. 2018 m. tuometinės Švietimo ir mokslo ministerijos atliktas Alytaus kolegijos veiklos ir finansinis auditas nustatė didžiulius veiklos pažeidimus.

Ir tolimesnis vadovavimasis galimai neužilgo tęsis, nes kolegijos taryba jau yra pademonstravusi, jog dėl buvusios direktorės ir šiuo metu l. e. direktorės pareigas D. Remeikienės interesų yra be sąžinės graužaties (nes savo išrinkimą gynė teismuose) pažeidusi Mokslo ir studijų įstatymą, kai D. Remeikienę išrinko eiti pareigas trečią kadenciją.

Kolegijos taryba demonstruoja įstatymų nesilaikymą, o neteisėtą interesą su advokatais gina už kolegijos lėšas teismuose, švaistant skurdžias kolegijos biudžeto lėšas.

Niekas neabejoja tokia įvykių eiga: D. Remeikienei ištikima taryba išrenka dabartinį jos pavaduotoją ir kandidatą į direktorius S. Naruševičių Alytaus kolegijos direktoriumi, o D. Remeikienė tampa jo pavaduotoja. Apsikeičia vietomis.

D.Remeikienė nuo 2008 m. vadovauja kolegijai, S. Naruševičius užima vadovaujamas pareigas beveik dešimtmetį. Per šį laikotarpį Alytaus kolegija visą laiką ritosi žemyn pagal rezultatus ir reitingus. Prasidėjus neteisėtiems D. Remeikienės rinkimams 2018 m., Alytaus kolegija šalyje garsėjo vien tik skandalingais įstatymų pažeidimais. Kolegijos prestižas yra žemiausias per visą veiklos istoriją. Kolegijos diplomo vertė visiškai nusmuko, todėl studentams sunku įsidarbinti, stojančiųjų mažėja kiekvienais metais, dėstytojai jau eilę metų neturi pilnų etatų, vos išgyvena, dirbdami už minimumą. Tačiau tokia situacija galimai naudinga kolegijos vadovybės asmeniniams tikslams pateisinti ir neužleisti pozicijų naujiems žmonėms bei reikalingiems pokyčiams. Spaudos duomenimis, Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė yra tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių tary­bų na­rių pa­gal deklaruo­ja­mą tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už 2018 me­tus. De­kla­ruo­tas tur­tas ir pi­nigi­nės lė­šos su­da­ro 374 tūkst. eu­rų. Tuo tarpu Rekvizitai.lt duomenimis, Alytaus kolegijos darbuotojų atlyginimų mediana viena mažiausių tarp kolegijų – 616,88 € (2020 m. gegužė).

Alytaus akademinė taryba ir Alytaus kolegijos taryba turi būti nušalintos.

Rinkimai į kolegijos direktoriaus pareigas turi būti sustabdyti.

Pagrindas šiems veiksmams:

 1. Alytaus kolegijos akademinė taryba nusprendė, kad D. Remeikienės kandidatūra yra tinkama eiti pareigas trečią kadenciją ir teikė jos kandidatūrą Alytaus kolegijos tarybai. Akademinė taryba pažeidė įstatymą.
 2. Kandidatui nurodytas reikalavimas būti nepriekaištingos reputacijos. D. Remeikienė VTEK sprendimu (VTEK sprendimas Nr. 61, 2016-08-03) yra sumaišiusi asmeninius ir viešus interesus, todėl nėra nepriekaištingos reputacijos. Akademinė taryba šią informaciją ignoruoja, teikia rinkimams D. Remeikienės kandidatūrą Alytaus kolegijos tarybai.
 3. Akademinė taryba daugiau kaip dešimt metų skiria D. Remeikienei docentės pareigas. D. Remeikienė nėra mokslų daktarė, ji neatitinka nė vieno kriterijaus, nurodyto Mokslo ir studijų įstatymo 53 str. 3 p., todėl jai šios pareigos negali būti skiriamos. Taip akademinė taryba ne tik pažeidžia įstatymą, tačiau diskredituoja docento vardą, o taip pat užtikrina D. Remeikienei aukštesnį tarnybinį koeficientą ir aukštesnį gaunamą atlyginimą. Išmokamas neteisėtas didesnis atlyginimas sumažina pinigų sumą, skirtą kitų dėstytojų algoms. Taip galimai yra neteisėtai asmeniniais tikslais pasisavinamos biudžeto lėšos. Be to, D. Remeikienė pažeidžia savo įsipareigojimus laikytis kolegijos vertybių.
 4. Akademinė taryba 2020 m. gegužės 6 d. vėl patvirtino D. Remeikienei docentės pareigas 2020/2021 mokslo metams, tai yra precedento neturintis atvejis, nes nei studentų skaičius, nei dėstytojų krūvis nėra žinomas ir vienintelei D. Remeikienei tokios pareigos vėl yra patvirtinamos iš anksto.
 5. Akademinė taryba 2020 m. birželio 22 d. į kolegijos tarybą išrenka G. Bužinską. Reikalavimuose kandidatams yra nurodyta – nepriekaištinga reputacija. Iš trijų kandidatų išrenkamas tas, kuris nėra nepriekaištingos reputacijos. Du kartus – 2018 m. ir 2019 m. – VTEK nusprendė, kad G. Bužinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Apie tai akademinė taryba buvo informuota, tačiau informaciją ignoravo ir daugumos balsais buvo išrinktas. Toks asmuo negalėjo būti renkamas ir išrinktas.
 6. Alytaus kolegijos studentų atstovybė (AKSA) atšaukia savo deleguotą atstovą A. Klimavičių iš kolegijos tarybos ir išrenka kitą atstovą, studentą A. Kašėtą. Akademinė taryba ignoruoja studentų sprendimą.
 7. Akademinė taryba pademonstravo savo šališkumą vienam iš kandidatų, nes skelbtuose konkurso reikalavimuose direktoriui balsavo prieš prioritetą kandidato moksliniam laipsniui. Visose kitose kolegijose toks logiškas prioritetas buvo nurodytas. Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad nuo 2022 m. kandidatas į direktorius turi turėti mokslo laipsnį.

Iš Kauno apygardos teismo nutarties byloje Nr. e2A-460-638/2019:

Alytaus apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 8 d. pripažino neteisėtais ir negaliojančiais bei panaikino Alytaus kolegijos akademinės tarybos 2018 m. kovo 2 d. protokolinį sprendimą (nutarimą) Nr. V3-16 dėl D. Remeikienės kandidatūros tinkamumo eiti VšĮ Alytaus kolegijos direktorės pareigas bei teikimo VšĮ Alytaus kolegijos tarybai dėl pritarimo D. Remeikienės kandidatūrai kaip tinkamai eiti VšĮ Alytaus kolegijos direktorės pareigas.

 1. Alytaus kolegijos taryba išrinko D. Remeikienę eiti kolegijos direktoriaus pareigas trečią kadenciją. Taryba sąmoningai ir ciniškai pažeidė Mokslo ir studijų įstatymą, nes prieš rinkimus buvo tuometinės Švietimo ir mokslo ministerijos perspėti, kad trečia direktoriaus kadencija yra negalima. Atkreipkite dėmesį, jog rinkimai turėjo vykti keturiose Lietuvos kolegijose – Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus. Todėl tuometinė ŠMM perspėjo visas kolegijas dėl trečios kadencijos. Pagal Mokslo ir studijų įstatymą tas pats asmuo tos pačios aukštosios mokyklos direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės. Įstatymo pažeidimas yra tik Alytaus kolegijoje.
 2. Ministerija kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją. Inspekcija nustatė, kad trečia kadencija direktoriaus pareigose negalima. Kolegijos taryba ignoravo inspekcijos nuomonę.
 3. Ministerija kreipėsi į teismą, tuomet Alytaus kolegijos taryba gynė asmeninį D. Remeikienės interesą eiti direktoriaus pareigas teismuose.
 4. Įstatymo pažeidimą pripažino du teismai – Alytaus apylinkės teismas (2018 m. lapkričio 8 d.) ir Kauno apygardos teismas (2019 m. gegužės 17 d.). Nors įstatymo pažeidimas buvo akivaizdus, Alytaus kolegija toliau Kauno apygardos teismo nutartį skundė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegija 2019 m. liepos 10 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. kasacinius skundus atsisakė priimti.
 5. Sudaryta atstovavimo sutartis su įmone iLAW Alytaus kolegijai kainavo tūkstančius (ar dešimtis tūkstančius) eurų biudžeto lėšų. Pralaimėjus teismus, ši suma nebuvo nei iš pačios tarybos narių, nei iš D. Remeikienės išreikalauta.
 6. Kolegijos taryba pažeidė Alytaus kolegijos statutą, kai neinformavo kolegijos bendruomenės apie pasitraukusį iš pareigų kolegijos tarybos pirmininką R. Malaškevičių.
 7. Kolegijos taryba pažeidė Alytaus kolegijos statutą, nes nepilnos sudėties, esant 8 nariams, išrinko naują kolegijos tarybos pirmininką. Juo tapo A. Klimavičius.
 8. Kauno apygardos teismas paskelbė sprendimą, kad D. Remeikienė negali eiti direktorės pareigų 2019 m. gegužės 17 d., tačiau staiga D. Remeikienė susirgo ir nedarbingumą turėjo beveik metus iki 2019 m. gegužės 4 d.
 9. Tarybos pirmininkas A. Klimavičius esančią nedarbingume(!) D. Remeikienę 2020 m. kovo 6 d. skiria laikinai eiti direktoriaus pareigas. Sergantį žmogų skiria į pareigas, kurių asmuo negali eiti teismo sprendimu.
 10. Grįžusi po nedarbingumo, jau tik dėstytoja D. Remeikienė A. Klimavičiaus yra skiriama l. e. direktoriaus pareigas, pažeidžiant Alytaus kolegijos statuto 58 p., kuriuo nurodyta, kad l. e. direktoriaus pareigas gali eiti padalinio vadovas.
 11. Alytaus kolegijos taryba turi būti atsakinga už įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi aukštojoje mokykloje, todėl turi užtikrinti įstatymų laikymąsi. Kiekvienas kolegijos tarybos narys yra pasižadėjęs laikytis įstatymų. Ir savo pasižadėjimą pažeidžia. Kolegijos statuto 30 p. numatyta, kad pradėdamas eiti pareigas tarybos narys pasirašo įsipareigojimą vadovautis kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

Iš Kauno apygardos teismo nutarties byloje Nr. e2A-460-638/2019:

Teismas pripažino neteisėtu ir negaliojančiu bei panaikino VšĮ Alytaus kolegijos tarybos 2018 m. kovo 15 d. protokolinio sprendimo (nutarimo) Nr. V3-18 5 punktą dėl D. R. išrinkimo eiti VšĮ Alytaus kolegijos direktorės pareigas.

Pažymėtina, kad pažeidžiant Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, darbo santykiai su D. Remeikiene tęsiasi iki šiol. Ji vadovauja Alytaus kolegijai, dalyvauja akademinės tarybos veikloje, balsuoja, renka naują tarybos narį. Ji skiria priedus akademinės tarybos nariams, jos įtaka iki šiol yra neproporcingai didelė. Jei akademinės tarybos ir tarybos nariai pažeidinėja Mokslo ir studijų įstatymą bei Alytaus kolegijos statutą, ar jiems nėra už tai atsilyginama?

Kolegijos tarybos nariai ir jų galimas šališkumas:

Kolegijos Tarybos pirmininkas
Algirdas Klimavičius – UAB „ATEA“, regioninių projektų vadovas. Alytaus kolegija yra sudariusi įvairias paslaugų ir įrangos pirkimo sutartis su šio tarybos nario darboviete – įmone ATEA (Alytaus filialas), kuriam vadovauja A. Klimavičiaus žentas H. Gudėnas. Taip A. Klimavičius sumaišo asmeninius bei viešus interesus ir pažeidžia savo tarybos nario pasižadėjimą neturėti tiesioginės ar netiesioginės materialinės ar asmeninės naudos. A. Klimavičius neteisėtai paskyrė l. e. direktoriaus pareigas D. Remeikienę tuo metu, kai ji sirgo. Jis negalėjo jos paskirti ir todėl, jog iš šių pareigų ją jau atleido Kauno apygardos teismas. D. Remeikienę 2016 m. ir 2019 m. VTEK pripažino pažeidus įstatymus. Ji nėra nepriekaištingos reputacijos. Be to, A. Klimavičius nesitraukia iš tarybos nario pareigų, nors jį delegavusi Alytaus kolegijos studentų atstovybė (AKSA) atšaukė ir išrinko naują narį kolegijos taryboje studentą A. Kašėtą.

Kolegijos Tarybos nariai:
dr. Almantas Danilevičius – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, generalinis direktorius. D. Remeikienė yra šių rūmų tarybos narė, todėl galimai A. Danilevičius atstovauja rūmų tarybos narės D. Remeikienės ir jos kandidato interesus.
Eimantas Balaika – VšĮ „Tėviškės namai“, direktorius. Nepatikrinta informacija, jog D. Remeikienė iki direktorės rinkimų trečiai kadencijai buvo VšĮ „Tėviškės namai“ tarybos narė, vėliau dokumentai buvo perrašyti, dokumentuose D. Remeikienė iš tarybos buvo išimta. Tačiau galimai jis iki šiol atstovauja D. Remeikienės ir jos kandidato interesus.
Irena Ivanauskienė – Alytaus kolegijos Marketingo centras, Tarptautinės rinkos marketingo vedėja. Kolegijos organizacinėje struktūroje tokio struktūrinio vieneto nėra. Marketingo centre tokiu būdu yra du vedėjai.  Pašalpa, galimai pažadėta didelė išeitinė kompensacija užtikrina I. Ivanauskienės šališkumą. Galimai dėl pensijinio amžiaus jai rūpi tik savo interesai, bet ne kolegijos ateitis.
Vytautas Žvinakevičius – Alytaus kolegija, lektorius. Jis yra D. Remeikienės dėdė. Šis žmogus galimai dėl savo garbingo amžiaus ir reikalavimų lektoriui neatitikimo iš viso negalėtų eiti kolegijos lektoriaus pareigų ir būti taryboje. Galimai dėl giminystės ir pensijinio amžiaus jam rūpi tik savo interesai, bet ne kolegijos ateitis.
Laima Urbonienė – Alytaus kolegijos Mokslo taikomosios veiklos ir projektų valdymo centras, vadovė. Ši darbuotoja, skirtingai nei dauguma kitų darbuotojų, turi neterminuotą darbo sutartį.
Rozalija Radlinskaitė – Alytaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyrius, vedėja. Ši darbuotoja, skirtingai nei dauguma kitų darbuotojų, turi neterminuotą darbo sutartį. Galimai dėl artimo pensijinio amžiaus jai rūpi tik savo interesai, bet ne kolegijos ateitis.
Gediminas Dundzys – Įmonė ,,Adams & Moore Limited Ltd“, finansininko asistentas.

Gintautas Bužinskas – Utenos kolegijos profesorius, išrinktas 2020 m. birželio 22 d. Į Alytaus kolegijos tarybą jį išrinko Alytaus akademinė taryba. Akademinė tarybai buvo pateikta informacija, kad G. Bužinskas yra ne nepriekaištingos reputacijos, nes VTEK yra du kartus pripažintas pažeidęs įstatymą. Galimai G. Bužinskas yra išrinktas į kolegijos tarybą neteisėtai. Šis skandalingai pagarsėjęs asmuo ne be D. Remeikienės iniciatyvos ir rūpesčio tapo Alytaus kolegijos tarybos nariu. Neabejotinai jis atstovaus D. Remeikienės ir jos kandidato interesus.

Alytaus akademinė taryba ir Alytaus kolegijos taryba turi būti nušalintos. Rinkimai į kolegijos direktoriaus pareigas turi būti sustabdyti. Tokią teisę turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Iš Kauno apygardos teismo nutarties byloje Nr. e2A-460-638/2019:

2.1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ministerija yra tinkamas ieškovas ginti viešąjį interesą pagal jai suteiktus įgaliojimus jai priskirtoje mokslo ir švietimo srityje – ginčijant valstybinės Alytaus kolegijos valdymo organų sprendimus. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimą Nr. 1298 ,,D. A. kolegijos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 511 ,,D. A. ir Utenos kolegijų statutų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir šiuo nutarimu patvirtintą Alytaus kolegijos statutą ieškovė įgyvendina valstybės kaip valstybinės aukštosios mokyklos Alytaus kolegijos savininkės teises ir pareigas.

 1. Mokslo ir studijų įstatymo 7 str. 3 d. yra nustatyta, kad valstybinė aukštoji mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga. Viešųjų įstaigų įstatymo 7 str. nustatyta, kad viešosios įstaigos steigėjai, šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku. Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui. Įstatymu viešosios įstaigos dalininkui suteikta, be kita ko, teisė kreiptis į teismą su ieškiniu prašant panaikinti viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų viešosios įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, viešosios įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams (Viešųjų įstaigų įstatymo 7 str. 5 d.).

Šiuo metu vyksta naujo Alytaus kolegijos direktoriaus rinkimų procedūros. Tačiau visiems aišku, jog sąžiningas, objektyvus direktoriaus rinkimas tik imituojamas.

Procese dalyvauja du kandidatai.

Alytaus kolegijos bendruomenės nuomone, Alytaus kolegijos administracija ir kolegijos taryba atvirai remia vieną kandidatą – Sigitą Naruševičių.

Vienas iš būtinų reikalavimų kandidatui į direktorius yra nepriekaištinga reputacija.

Ar S. Naruševičius toks yra?

S.Naruševičius yra pažeidęs Mokslo ir studijų įstatymą, nes 2018 m. kaip Alytaus kolegijos tarybos narys balsavo ,,už“ ir rinko (buvo išrinkta vienbalsiai) Alytaus kolegijos direktorę D. Remeikienę trečiai kadencijai. Iš karto po direktoriaus rinkimų trečiai kadencijai S. Naruševičius gauna aukštas direktoriaus pavaduotojo strateginėms partnerystėms pareigas ir iš tarybos atsistatydina.

D.Remeikienės nedarbingumo metu S. Naruševičius laikinai ėjo direktoriaus pareigas. Tuo pat metu jis buvo ir direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms, ir teisės dėstytojas, ir vykdė l. e. Inžinerijos ir biomedicinos fakulteto dekano pareigas, ir taip pat tuo pačiu metu dalyvavo projektuose. 24 val. paroje turėtų neužtekti kokybiškai vykdyti visas pareigas. S. Naruševičius  už visas einamas pareigas gavo ir atitinkamą atlygį – atlyginimą bei eilę priedų už funkcijų vykdymą.

Jo vadovavimo laikotarpiu Alytaus kolegija pagal aukštųjų mokyklų reitingus nukrito iki 12 vietos. Tai yra žemiausia, paskutinė vieta tarp valstybinių kolegijų. Ilgą laiką vieta buvo priešpaskutinė. Blogai kolegiją vertina studentai, pagal studentų požiūrį į savo kolegiją užimama 9-ta vieta tarp valstybinių kolegijų.

Alytaus kolegijos darbuotojų atlyginimai taip pat vieni žemiausių tarp Lietuvos valstybinių kolegijų. Tačiau tokie ,,pasiekimai“ nesustabdo S. Naruševičiaus veržtis į direktoriaus kėdę.

Atkreipiame dėmesį, kad S. Naruševičius kolegijoje dėsto teisę. Todėl jo teisinės žinios ir atsakomybė turėtų būti didesnės nei kito, eilinio žmogaus. Tuo pačiu S. Naruševičius savo veiksmais demonstruoja įstatymų ir Darbo kodekso ignoravimą ar net grubius pažeidimus.

Vien remiantis Kauno apygardos teismo sprendimu, kai buvo konstatuota, kad D. Remeikienė yra išrinkta trečiai kadencijai neteisėtai, o S. Naruševičius balsavo už jos išrinkimą, galima teigti, jog tai yra grubus įstatymo pažeidimas po perspėjimo apie pasekmes. Toks žmogus nėra nepriekaištingos reputacijos ir net negalėtų dalyvauti kolegijos direktoriaus konkurse.

Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. SP-4 pripažino, jog 2017-02-01 Alytaus kolegijos Vadybos ir finansų katedros dėstytojų susirinkime į Akademinės tarybos narius buvo išrinkta D. Remeikienė, kuri į akademinę tarybą automatiškai patenka pagal pareigas ir todėl išrinkta dar kartą negalėjo būti. D. Remeikienės interesą dar kartą būti išrinktai atstovavo ir karštai gynė tuometinis Vadybos ir inžinerijos fakulteto dekanas S. Naruševičius. Pasinaudodamas savo, kaip dekano ir kaip teisės dėstytojo autoritetu, jis galimai sąmoningai dezinformavo kitus katedros dėstytojus, gynė D. Remeikienės interesą būti išrinktai, taip demonstruodamas šališkumą D. Remeikienei. Daugumai galimai suklaidintų dėstytojų išrinkus D. Remeikienę į Akademinę tarybą, buvo pažeista Alytaus kolegijos statuto 42 p. nustatyta Akademinės tarybos sudarymo tvarka. Vėliau D. Remeikienė atsisakė ,,antrosios kėdės“ akademinėje taryboje.

Šie ir kiti faktai liudija, kad S. Naruševičius netinka būti kandidatu į Alytaus kolegijos narius ar net negalėjo būti patvirtinta jo kandidatūra kolegijos akademinėje taryboje.

Klausimas dėl rinkimų labai rimtas – jei dabartinė Alytaus kolegijos taryba yra pažeidusi Mokslo ir studijų įstatymą ir galimai šališka dabartinei kolegijos direktorei, ar gali ta pati taryba toliau dalyvauti kolegijos valdyme ir priimti esminius kolegijai naudingus sprendimus? Ir kas patikės, jog tie sprendimai bus objektyvūs ir nukreipti ne į asmeninius interesus ir galimą naudą, o į kolegijos interesus, o tuo pačiu ir regiono interesus turėti stiprią, o ne įstatymų pažeidimais ir skandalais garsėjančią kolegiją?

Akademinė taryba ir kolegijos taryba turi būti nušalintos. Švietimo ir mokslo ministerija turi pasinaudoti savo teise ginti viešąjį interesą. Ar neturi būti įvestas tiesioginis valdymas, nes situacija yra nevaldoma? Dabartinę situaciją kolegijoje galima pavadinti kolegijos užvaldymu dėl savanaudiškų tikslų. Daugybę metų Alytaus kolegija buvo paversta tiesiog privačia įmone, kurios galimai vos ne vienintelė paskirtis – tenkinti asmenines D. Remeikienės užgaidas sėdėti direktorės kėdėje. Nesvarbu, jog vadovauti negebama, kolegija atsidūrė reitingų dugne.

Alytaus kolegijos vadovybės vykdomi veiksmai demonstruoja teisinį nihilizmą visai Lietuvai, viršenybę prieš įstatymus, iššaukia nusivylimą ir pasipiktinimą švietimo sistema ir akademine bendruomene apskritai, taip pat Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla. Tuo pačiu įstatymo pažeidėjai nejaučia jokių neigiamų pasekmių. Jie gauna solidžius atlyginimus ir priedus iš biudžeto, kaupia dideles sumas pensijai, mėgaujasi socialine įtaka. Už savo asmeninį interesą bylinėjasi iš biudžeto lėšų. Jie demonstruoja Lietuvai nebaudžiamumą ir įstatymų nesilaikymo naudą. Tik žmonės Alytuje ir Lietuvoje klausia atvirai – kaip taip gali būti?

Nuoširdžiai prašome atsižvelgti į į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus ir padėti Alytaus kolegijai išbristi iš pažeidimų liūno bei pradėti veikti teisingai ir teisiškai. Neatšaukus tarybos, vėl bus įsitraukta į teismus ir bylinėjimąsi, švaistant biudžeto lėšas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vėl finansuos Alytaus kolegijos išlaidas teismams prieš ją. Situacija yra tokia, jog joks eilinis dėstytojas negali padėties pakeisti ar daryti įtaką neteisėtiems veiksmams. Pokyčius gali nulemti tik pareigūnai. Pokyčius inicijuoti gali žurnalistai.“

 

Susiję:

Dėl situacijos Alytaus kolegijoje Švietimo ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...