Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Pirmas puslapis

Ankstesnės laidos

ALYTAUS NAUJIENOS: Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bus svars­to­mas klau­si­mas dėl ga­my­bi­nio pa­sta­to Pra­mo­nės par­ke pro­jek­ta­vi­mo vie­ti­nio biu­dže­to lė­šo­mis. Toks spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas savivaldybės va­do­vams įsi­ti­ki­nus nau­jų, mo­der­nių pa­tal­pų po­rei­kiu bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams. Jų sumany­mui pri­ta­ria Ūkio mi­nis­te­ri­jos, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, tvir­ti­nan­tys, kad at­si­ra­sian­čios ver­sli­nin­kams siū­lin­ti­nos pa­ruoš­tos pra­mo­ni­nės pa­tal­pos Aly­tų pa­da­ry­tų kon­ku­ren­cin­gą ša­ly­je, nes to­kių […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. „ALYTAUS NAUJIENOS”: Šis pir­ma­die­nis, ge­gu­žės 15-oji, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios viešo­sios įstai­gos Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riui Vi­ta­li­jui Ko­va­lio­vui. Jo ka­den­ci­ja bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, ta­čiau po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius mies­to val­džios pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas anks­čiau ša­lių su­si­ta­ri­mu. […]

ALYTAUS NAUJIENOS: Vakar oficialiai atidaryta praplėsta Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Konsultacijų poliklinika. Jos plotas gydytojų ir pacientų patogumui padidėjo beveik 330 kv. metrų. Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos ligoni­nė­je Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka bu­vo įkur­ta 2002-ai­siais. Jo­je ėmė dirb­ti įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jai. Ta­čiau bė­gant lai­kui pa­ste­bė­ta, kad su­au­gu­sie­siems ir vai­kams skir­to­je polikliniko­je jau ne­be­už­ten­ka 1 tūkst. 95 kv. met­rų […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Pra­ėju­siais me­tais star­ta­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas nau­ja­sis po­li­ci­jos veik­los mo­de­lis, ku­riuo siekia­ma veiks­min­ges­nio re­a­ga­vi­mo į tei­sės pa­žei­di­mus. To­kiu bū­du daugiau pa­rei­gū­nų pat­ru­liuoja ap­tar­nau­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.  Nau­ja­sis mo­de­lis Aly­taus ap­skri­ties vyriausio­jo po­li­ci­jos […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS: 2013-ųjų pa­va­sa­rį pra­si­dė­jus in­ten­sy­viai Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jai at­si­vė­rė jos skur­das, ypač nuo Kau­no gat­vės pu­sės. Ža­lio­jo­je gat­vė­je, ne­to­li Van­dens ta­ko, vie­na­me ap­leis­ta­me na­me bu­vo ap­si­gy­ve­nę įtar­ti­nos re­pu­ta­ci­jos žmo­nės, pas juos rin­ko­si ne­aiš­ki pub­li­ka, […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Pra­ei­vių dė­me­sį Ulo­nų gat­vė­je trau­kia dar­bai, vyks­tan­tys bu­vu­sio XX a. pradžios Artilerijos kareivinių mies­te­lio, o šiuo me­tu – Aly­taus pa­tai­sos namų te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me pa­sta­te. Jis vie­nas iš se­nų­jų istorinių, dar išliku­sių Aly­tu­je, ku­rie nė­ra […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   FM99: Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis uždraustas visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes. Už šiuos parlamentarų Mykolo Majausko ir Dovilės Šakalienės inicijuotus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus parlamentas pasisakė vienbalsiai […]

„Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. Pirmųjų puslapių naujiena – žiauri: po kraupios patėvio egzekucijos prieš 4-metį berniuką Kėdainiuose, savaitgalį Lietuvą apskriejo žinia apie dar 10 nusikaltimų prieš vaikus įvairiose šalies vietose.  O mažasis Matas šiandien palydėtas į paskutinę gyvenimo kelionę   Pernai du vaikai paskandinti šulinyje, […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Tri­jų ka­ra­lių die­ną Jo­na­vos kul­tū­ros cen­tro Me­no ga­le­ri­jo­je ap­do­va­no­ti res­pub­li­ki­nės kon­kur­si­nės liau­dies dai­lės pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tai. Pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą liau­dies vaiz­di­nė­je dai­lė­je už skulp­tū­ras pel­nė aly­tiš­kis liau­dies me­ni­nin­kas skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas. Tai jau ant­ras […]

ALYTAUS NAUJIENOS: Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPK) bai­gian­tis me­tams tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ja ša­lies Me­tų gaminius, ver­sle ir vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je nu­si­pel­niu­sius as­me­nis bei sėk­min­gai dir­bu­sias ir ino­va­ty­vias įmo­nes. Tarp ša­lies ly­de­rių pa­te­ko ir aly­tiš­kiai, ku­rie pel­nė LPK ap­do­va­no­ji­mus. LPK kon­kur­sas „Lietuvos me­tų ga­mi­nys“ ša­lies ver­slo ben­druo­me­nė­je lai­ko­mas svar­biau­siu įvy­kiu ir jo kas­met laukiama. Kon­kur­so tiks­las – di­din­ti aukš­tos […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS: Aly­tus pri­pa­žin­tas spor­tiš­kiau­siu 2016 me­tų Lie­tu­vos mies­tu. Gruo­džio 9 die­ną Vil­niu­je vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo va­ka­re Spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Edas Ur­ba­na­vi­čius sim­bo­li­nę sta­tu­lė­lę įtei­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jai Va­lei Gi­bie­nei ir Spor­to ir […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.     ALYTAUS NAUJIENOS: Už­au­gę Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se, bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Gataveckai da­bar gy­ve­na Vil­niu­je. Al­gir­das prieš ke­le­tą sa­vai­čių ta­po Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) me­nų spe­cia­ly­bės moks­lų dak­ta­ru, yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. […]