Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Pirmas puslapis

Ankstesnės laidos

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.     ALYTAUS NAUJIENOS: Už­au­gę Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se, bro­liai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Gataveckai da­bar gy­ve­na Vil­niu­je. Al­gir­das prieš ke­le­tą sa­vai­čių ta­po Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) me­nų spe­cia­ly­bės moks­lų dak­ta­ru, yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos sky­rius „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ vi­sus Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kus su­kvie­tė į šven­tę „Me­tų ūkis 2016“. Gra­žus pa­si­bu­vi­mas Sim­no kul­tū­ros cen­tre, pra­si­dė­jęs sim­bo­liš­ku duo­nos šven­ti­ni­mu, ūki­nin­kų pa­ger­bi­mu, bai­gė­si nuo­tai­kin­gu Vy­tau­to Šiš­kaus­ko kon­cer­tu ir gau­sio­mis […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   „Alytaus naujienos“: „Rinkliava už atliekas tuštins gyventojų kišenes, bet gelbės miesto biudžetą“: Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­tvir­tin­tus vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš jų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tus. […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Šian­dien Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus kon­tro­liuo­ja­mo­je lau­kian­čių­jų so­cia­li­nio būs­to nuo­mos ei­lė­je – 293 as­me­nys. Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu jo­je bu­vo apie 500 aly­tiš­kių. Jų su­ma­žė­jo nuo pra­ėju­sių me­tų sau­sio […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je iki me­tų pa­bai­gos dar­bai tu­ri baig­tis aštuonio­se vie­šo­sio­se vie­to­se – gat­vė­se ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se, ku­rios at­nau­ji­na­mos aly­tiš­kių pa­to­gu­mui. Tam pa­nau­do­ja­mos ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei vie­ti­nio biu­dže­to lė­šos. At­nau­jin­ti­ni […]

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS: Spa­lio 23-iąją pa­kar­to­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se bal­suo­ti at­vy­ko 37,99 proc. gy­ven­to­jų. Sei­mo na­riai bu­vo ren­ka­mi 68-io­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš 71-os, nes tri­jo­se man­da­tai iš­ko­vo­ti prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Aly­taus 30-ojo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je dėl […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu kalbama apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. „Verslo žinios“: Vasara įsivyravo ir finansų rinkose. Regis, šiomis dienomis jas labiau jaudina „Pokemon Go“ užkratas, nuo liepos pradžios 120% pasiekęs „Nintendo“ akcijų kainos šuolis ir kitų […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu Emilis Lingė kalba apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. BNS: Seimas antradienį po pirmojo svarstymo pritarė Konstitucijos pataisai, kuri šeimą apibrėžia per santuoką. Už tokią pataisą balsavo 74 Seimo nariai, prieš buvo 19, […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu Emilis Lingė kalba apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. BNS: Pirmadienį į Lietuvą perkelti dar aštuoni sirai iš Graikijos, vykdant Europos Sąjungos pabėgėlių perkėlimo programą. Vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko teigimu, į Lietuvą […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu Emilis Lingė kalba apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. BNS: Teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MG Baltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu Emilis Lingė kalba apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. BNS: Lietuvos apeliacinis teismas šiandien iki penkerių metų sugriežtino bausmę už šnipinėjimą Baltarusijai nuteistam buvusiam valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojui Romualdui Lipskiui. Vilniaus apygardos […]

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite „Pirmo puslapio“. Laidos metu Emilis Lingė kalba apie pačias aktualiausias dienos naujienas, įvykius šalyje ir pasaulyje. „Pirmame puslapyje“ – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai. BNS: Laikinai Liberalų sąjūdžiui vadovavęs europarlamentaras Antanas Guoga skelbia paliekantis Liberalų sąjūdį. „Priėmiau sunkų sprendimą išeiti iš Liberalų sąjūdžio. Jau išsiunčiau prašymą skyriui ir […]