Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

„Dienos tema“ – Alytaus miesto gatvėmis rūpinamasi visapusiškai – ruošiamos žiemos sezonui ir rekonstruojamos

Kasdien keliaujame gatvėmis – ir automobiliais, ir pėsčiomis, tad išties labai svarbu, kad ši infrastruktūra būtų funkcionali, patogi ir kokybiška. Apie vykdomus darbus bei ateinančių metų planus – pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoju Kęstučiu Žuromsku. Kviečiame pasiklausyti.

 

Alytuje miestelėnų ir miesto svečių patogumui dar šiais metais turi baigtis darbai aštuoniose viešosiose vietose – ne tik gatvėse, bet ir automobilių stovėjimo aikštelėse. Už  ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei vie­ti­nio biu­dže­to lė­šas atnaujinami objektai buvo pasirinkti at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų, ver­slo įmo­nių po­rei­kius, sa­vi­val­dy­bės gat­vių ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių mo­der­ni­za­vi­mo pla­nus, taip pat – siekiant Alytuje gerinti eismo saugumą. Praėjusio mėnesio viduryje pradėtas vienos pagrindinių miesto gatvių – Naujosios gatvės – platinimo darbai, įrengiant keturias eismo juostas nuo au­to­bu­sų sto­ties iki ge­le­žin­ke­lio via­du­ko. Planuojama  iki 2017 metų pa­bai­gos šioje gatvėje nau­jai įreng­ti dar dvi eis­mo juos­tas, pa­da­ry­ti žie­di­nę san­kry­žą, į ku­rią įsi­kirs nu­ma­to­ma nu­ties­ti as­fal­tuo­ta per­spek­ty­vi­nė gat­vė nuo Pra­mo­nės gat­vės, ve­dan­ti pro Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trą. Šiais me­tais ketinama skel­bti kon­kur­są ne­to­li bu­vu­sio na­mų sta­ty­bos kom­bi­na­to taip pat įreng­ti apie 700 met­rų il­gio per­spek­ty­vi­nę gat­vę. Per ateinančius metus žadama re­konst­ruoti Jot­vin­gių gat­vę, jo­je įren­gti nau­jus ša­li­gat­vius, at­nau­ji­nti ap­švie­ti­mą su elek­tros ener­gi­ją tau­pan­čio­mis lem­po­mis. Iki šių me­tų pa­bai­gos tu­ri bū­ti baig­ti darbai ir nau­jai įren­gia­mo­je Puns­ko, Kal­niš­kės ir Ūd­ri­jos gat­vių žie­di­nė­je san­kry­žo­je, taip pat – as­fal­tuo­jamose Avie­čių, Var­nė­nų, Aukš­tojoje gat­vėje. Dar šiais metais bus įrengta nau­jos Žir­gų gat­vės žvyro sankasa.

Prie senosios autobusų stoties pra­dė­ta tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė turėtų būti išasfaltuota taip pat iki šių me­tų pa­bai­gos. 20 arų aikš­te­le ne­mo­ka­mai ga­lės nau­do­tis aly­tiš­kiai ir miesto sve­čiai. Dar viena automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje tilps 46 automobiliai, bus išasfaltuota Daugų gatvėje, prie Didžiosios Dailidės.

 

15050370_1229401297082451_1372116707_n
Pastebėję slidžius ruožus, gyventojai gali patys pasisemti ir pasibarstyti gatvę smėliu.

Artėjant žiemai, neretai su pirmojo sniego džiaugsmu mūsų nepaleidžia ir baimė eiti ar važiuoti slidžiomis gatvėmis. Kaip ruošiamasi žiemai Alytuje – pokalbis su „Alytaus infrastruktūra“ direktoriaus pavaduotoja Jolanta Soviene bei bendrovės „Raguvilė“  darbų vadovu Mindaugu Skesteniu. Kviečiame pasiklausyti.

Mieste jau galima pamatyti geltonas talpas, kurios pripildytos smėlio ir druskos mišinio. Tokių smėliadėžių yra pastatyta net 60, planuojama jų pastatyti dar daugiau. Gyventojai pastebėję slidžius ruožus gali patys pasisemti ir pasibarstyti gatvę smėliu.

„Alytaus infrastruktūra“ prižiūrės Dainavos mikrorajoną, čia vyks mechanizuotas ir rankinis šaligatvių valymas. O Vidzgiriui, miesto centrui ir Pirmajam Alytui mechanizuotas valymas bus vykdomas iš nupirktų paslaugų tiekėjų. Ten, kur technika negalės privažiuoti valymo darbus atliks įmonės darbuotojai. „Raguvilė“ valo šaligatvius Putinų ir Pramonės mikrorajonuose bei visas miesto gatves mechanizuotai.

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...