Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Pastatų pridavimas: ką numato įstatymai?

Statybų procesai, kurie yra reglamentuoti, apibrėžti ir numatyti teisės aktuose, dažnai žmones baugina, kelia daug klausimų, nežinomybės. Tuomet pradedama ieškoti informacijos. Dažniausiai – viešojoje erdvėje. Kad būtų lengviau, šiame straipsnyje – aiškiai pateikti visi svarbiausi aspektai, kuriuos būtina žinoti apie pastatų pridavimą.

Kada statyba laikoma baigta?

Tai labai svarbus klausimas ir tik į jį atsakius galima imtis tolesnių žingsnių. Pastatas yra baigtas statyti tada, kai:

1. Atlikti visi statybos darbai ir išduotas statybos užbaigimo aktas. Sąlyga galioja, kai statytojas pateikia statinio kadastro duomenų bylą, suderintą su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju).

2. Atlikti visi statybos darbai, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą (kai ji privaloma), statinio ekspertizės rangovas yra patvirtinęs deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ji įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Sąlyga galioja, kai statytojas pateikia statinio kadastro duomenų bylą, suderintą su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju.

3. Atlikti visi statybos darbai, statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu aplinkos ministro nustatyta tvarka surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą. Ši sąlyga galioja, kai deklaracija ir statybos užbaigimo aktas yra neprivalomi. Taip pat deklraacija aipe statybos užbaigimą turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

4. Atlikti visi statybos darbai, kai statytojas (užsakovas) ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo nepageidauja surašyti deklaracijos apie statybos užbaigimą. Ši sąlyga galioja, kai deklaracija ir statybos užbaigimo aktas neprivalomi.

Tad jei šie punktai išpildyti, tikėtina, statyba jūsų atveju yra baigta.

Kada reikalingas statybos užbaigimo aktas? O kada – deklaracija apie statybos užbaigimą?

Labai svarbu žinoti statybos užbaigimo akto ir deklaracijos skirtumus. Aktas surašomas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka tam tikrais atvejais, t. y. užbaigus ypatingųjų statinių, kurių statybai buvo išduoti statybą leidžiantys dokumentai, statybos darbus; užbaigus daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymą, taip pat kai šie darbai atliekami kartu su kitais kapitalinio ar paprastojo remonto darbais.

O deklaracija apie statybos užbaigimą surašoma, statinio ekspertizės rangovas ją patvirtina ir tuomet ji registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tokiais atvejais: užbaigus ypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą, kurių statybai buvo išduoti Statybos įstatyme nurodyti statybą leidžiantys dokumentai, statybos darbai; taip pat keičiant statinių ar jų dalies paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami.

Apie esminį pastato pridavimo aspektą – proceso įgyvendinimą

Nuo 2022 m. gegužės 1 d., pakeitus Statybos įstatymą, numatyta, kad deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą teikimą turi užtikrinti jau nebe valstybinės institurijos, o statinio ekspertizės rangovai, t. y. juridiniai asmenys. Statybos įstatymas šį rangovą apibrėžia kaip Lietuvos Respublikoje įsteigtą ar užsienio valstybės juridinį asmenį, kitą užsienio organizaciją ar jų padalinį, turintį šio įstatymo nustatytą teisę atlikti statinio projekto ar statinio ekspertizę. Daugiau informacijos apie šių procedūrų vykdymą ir atskirų surašomų dokumentų rūšis reglamentuoja Statybos įstatymas ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Suprasti ir savarankiškai įgyvendinti visus įstatymais numatytus reikalavimus per sunku? Susisiekite su šios srities profesionalais – Klaipėdos statybos kompanija – telefonu 8 686 53020 arba el. paštu info@ksk.lt. Ir pastatų pridavimas bus atliktas be vargo. Paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje.

Kitos naujienos

Alytaus miesto savivaldybės tarybos dauguma gausiai į tarybos salę susirinkusių švietimo bendruom...

Alytaus miesto savivaldybėje šiandien apsilankęs Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas...

Spalį bibliotekoje karaliaus tapyba ir spalvos, nes 4 d. 16 val. Jurgio Kunčino viešosios bibliot...

Rugsėjo 30-osios naktį esame kviečiami atrakinti kodus, atsineštus iš vaikystės, - mus stabdančiu...