Klausyti gyvai

21:00 - 22:00

Smooth Jazz Café

„Pirmas puslapis“ – „Aly­taus duo­na“ stabdo veiklą ir atleidžia darbuotojus

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

 

ALYTAUS NAUJIENOS: ben­dro­vei „Aly­taus pre­ky­ba“ pri­klau­san­ti įmo­nė „Aly­taus duo­na“ pa­skel­bė nuo šio mė­ne­sio iki ge­gu­žės pa­bai­gos at­lei­džian­ti vi­sus 42 dar­buo­to­jus. To pa­grin­di­nės prie­žas­tys – ne­at­lai­ky­ta kon­ku­ren­ci­ja ša­lies duo­nos rin­ko­je.

„Aly­taus duo­na“ stabdo veiklą ir atleidžia darbuotojus

Kaip sa­kė „Aly­taus duo­nos“ di­rek­to­re me­tus dir­ban­ti Lai­ma Čer­nie­nė, nuo per­nykš­čio pa­va­sa­rio apie 20 pro­cen­tų su­ma­žin­tas ben­dro­vės ga­mi­nių asor­ti­men­tas: „Tuo pa­vy­ko sta­bi­li­zuo­ti įmo­nės pa­dė­tį. Ta­čiau var­to­to­jų ma­žė­ja, au­ga šal­dy­tų ga­mi­nių pa­klau­sa, – per­dir­bė­jai į pre­ky­bos cen­trus at­ve­ža pus­ga­mi­nius, ku­riuos par­duo­tu­vės bai­gia kep­ti vie­to­je. Vi­du­ti­nės įmo­nės to­kių tech­no­lo­gi­jų pa­siū­ly­ti ne­ga­li. Ma­žo­sios ke­pyk­los šio­je vie­to­je ne­kon­ku­ruo­ja, nes pa­čios per­ka šal­dy­tus ga­mi­nius. Rei­ka­lin­gos mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos, kad ga­lė­tu­me kon­ku­ruo­ti su di­džio­sio­mis ke­pyk­lo­mis. Tad vi­du­ti­nės ke­pyk­los po tru­pu­tį iš­stu­mia­mos iš rin­kos.“

Dvyliktokai jau rezga įvairius scenarijus, vienas jų – išleistuves atšokti Latvijoje ar Lenkijoje

KLAIPĖDA: Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 28 politinės partijos, kurioms oficialiai priklauso daugiau nei 117 tūkst. šalies piliečių. Per pastaruosius dvejus metus partinių asmenų sumažėjo daugiau nei 4 tūkst., – rašo „Klaipėda“. Iš šiuo metu Lietuvoje registruotų 28 partijų penkios yra likviduojamos: Lietuvos politinių kalinių partija, Tautos vienybės sąjunga, Lietuvos žalioji partija, Tautos pažangos partija ir Lietuvos socialdemokratų sąjunga.

KAUNO DIENA: Šiemet mokyklos baigimo šventė dėl įsigaliojusių griežtų alkoholio draudimų abiturientams bus neįprasta – nors jau pilnamečiai, negalės išgerti net šampano. Tačiau nepaklūstantys sistemai dvyliktokai jau rezga įvairius scenarijus, vienas jų – išleistuves atšokti Latvijoje ar Lenkijoje, kur, pasak jų, paprasčiau ir liberaliau žiūrima į linksmybes, o kainos ten – gerokai mažesnės. „Jau sutarėme, kad važiuosime didesniu autobusu. Išsinuomosime maždaug 30-40 vietų, kad tilptų kelių klasių mokiniai. Aišku, kaip visada, ne visi norės švęsti, tačiau dauguma žada važiuoti. Nesakau, kad reikia prisiliuobti iki žemės graibymo, bet alkoholio tikrai paragausime“, – sakė vienos mokyklos abiturientė Giedrė. Jos įsitikinimu, šventė Lenkijoje nebus brangesnė nei Lietuvoje. Latvijoje įsikūrusio poilsio komplekso „Pukarags“ darbuotojai taip pat tikisi skambučių iš Lietuvos, mat pernai šiame komplekse išleistuvių puotą surengė vienos Kauno mokyklos mokiniai.

Kitos naujienos

Alytaus apskr. Vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Gautas 58-e...

„Tai mūsų eglutė išdygo po nakties, kaip netikėtas Kalėdinis stebuklas“, – į radijo stoties „FM99“ pašto ...

Šiuolaikinės klounados spektaklis visai šeimai „Čiurlionio pasaka“

„Džiaugiamės, kad priėmėte, stengsimės, kad taptų tradicija ir nuteistiesiems pagal galimybes dalyvauti m...