Klausyti gyvai

22:00 - 24:00

Vakaro dvelksmas

„Pirmas puslapis“ – alytiškė savo šilumą siunčia ir į Aliaską

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS: Jau ket­vir­tus me­tus sėk­min­gai sa­vo ran­kų dar­bo na­mi­nės vil­nos pa­ta­lus už­sie­ny­je re­a­li­zuo­jan­ti aly­tiš­kė Dai­na Zen­ke­vi­čie­nė dar ver­slo pra­džio­je bu­vo sa­kiu­si, kad jei­gu ka­da nors gy­ve­ni­me jos ga­mi­niai nu­ke­liaus į Alias­ką ir ten pa­si­tei­sins, jau­sis daug pa­sie­ku­si. Šios gar­siai iš­sa­ky­tos min­tys jau ta­po re­a­ly­be. Vi­sai ne­se­niai iš gan at­šiau­raus kli­ma­to Šiau­rės Ame­ri­kos vals­ti­jos jur­to­je gy­ve­nan­čio klien­to at­skrie­jo šil­tas ir nuo­šir­dus at­si­lie­pi­mas apie Dai­nos su­kur­tą ir įsi­gy­tą ga­mi­nį. „Gy­ve­ni­me dar ne­si­jau­čiau taip ap­svai­gu­si nuo kom­pli­men­to, kaip ga­vu­si lin­kė­ji­mus iš jur­tos Alias­ko­je! Mam­ma Mia!“ – sa­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je ra­šė Dai­na, ku­ri po to­kio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo jau ima­si nau­jų.

Dai­na pa­ti­ki­no, kad tai jau ne pir­mas klien­tas iš Alias­kos, o ant­ras. Šis at­si­lie­pi­mas mo­te­riai su­tei­kė dar dau­giau ryž­to plės­ti sa­vo ver­slą, steng­tis sa­vo klien­tų la­bui.

LIETUVOS ŽINIOS: stringa jau ne vienerius metus aukščiausiose valdžios institucijose vykstančios diskusijos dėl atsiskaitymu grynaisiais pinigais apribojimo. Dabar žadama, kad įstatymas, numatantis 3 tūkst. eurų atsiskaitymu ribą, bus priimtas šiemet ir galbūt įsigalios kitąmet, rašo „Verslo žinios“. Tikimės, kad Seimo pavasario sesijoje Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas bus priimtas“, – sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas.Pasak jo, surengus projekto svarstymus parlamente aiškėja, kad politikai iš esmės sutinka su Vyriausybės pasiūlyta 3 tūkst. eurų. atsiskaitymų riba. Tokį siūlymą ministrų kabinetas pateikė dar pernai birželio mėnesį.

Asmeninio archyvo nuotr.

Kad išlaikytų konkurencingumą ir gautų eksporto užsakymų, Lietuvos įmonės nemažai investicijų kreipia į efektyvumo ir produktyvumo didinimą ir neišvengiamai turi skolintis. Tai daryti pramonę skatina ir spartus darbo sąnaudų didėjimas. Nors įmonių skolos auga dėl sparčios plėtros ir modernizavimo poreikio, investicijų portfelius jos formuoja ne tik iš paskolų, bet ir iš ES paramos bei nuosavų lėšų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (KPK) patarėjas ekonomikai Aleksandras lzgorodinas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog šalies apdirbamoji pramonė dabar gamina maždaug 41 proc. daugiau produkcijos negu prieš ekonomikos krizę 2009 metais, tačiau darbuotojų per šį laiką įmonėse sumažėjo apie 14 procentų. – „Įmonės skolinasi ir investuoja į robotizaciją“.

Kitos naujienos

Energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorė „Energy cells“ trečiadienį simbolinės kapsulės ...

Lietuvių kalba unikali ir ypatinga, ja komunikuojame tarpu...

Liepos 5 d. Dauguose, Alytaus r., tradiciškai bus švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Min...

Pirmus kelis karo Ukrainoje mėnesius Alytaus broliškas miestas Kremenčiukas nepatyrė karo smūgių ir...