Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

„Pirmas puslapis” – penki metai kalėjimo už „ligą”

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

 

ALYTAUS NAUJIENOS

„Yra vi­di­nė at­sa­ko­my­bė už tai, kaip gy­ve­na­me. Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad kaž­kas pa­da­rys už mus. Vie­toj kritikos sa­vo mies­tui su­kur­ki­me mes, kiek­vie­nas aly­tiš­kis, po ma­žą da­ly­ką jo la­bui“, – sa­ko „Ra­mū­nas HAiR“ įkū­rė­jas Ra­mū­nas Čiup­lys. 13 me­tų sve­tur pra­lei­dęs aly­tiš­kis su­grį­žo į gim­tą­jį mies­tą ir Miklusėnuo­se įkū­rė sti­liaus stu­di­ją. Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ry­je jis kal­bė­jo apie gy­ve­ni­mo pil­nat­vę, ku­rią jam su­tei­kė šis spren­di­mas. Nes ne ma­žiau nei gy­ve­ni­mas pa­sau­lio kul­tū­ros me­ko­je Lon­do­ne, pa­si­ro­do, svar­būs žmo­nių tar­pu­sa­vio ry­šiai, ku­riuos at­ra­do grį­žęs į Aly­tų.

Mies­to die­nų šur­mu­ly­je – pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris Aly­taus te­at­re. Per šim­tas aly­tiš­kių, gy­ve­nan­čių sve­čio­se ša­ly­se ar Vil­niu­je, pa­si­da­li­jo sėk­mės is­to­ri­jo­mis. Jie tei­gė: svar­bu ži­no­ti, ką gy­ve­ni­me no­ri veik­ti, o vie­ta yra ant­ra­ei­lis da­ly­kas. Ne­ma­žas bū­rys sa­vo ter­pę at­ra­do grį­žę į gim­tą­jį mies­tą. „Esa­me gy­vi liudinin­kai, kaip il­gai bran­din­ta idė­ja ta­po kū­nu. Ti­kiu, kad pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris taps tra­di­ci­ja“, – sa­kė me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. „Aly­tus ma­ne ly­di per gy­ve­ni­mą, vie­nas tų iš­skir­ti­nu­mų yra akcentas, pa­gal ku­rį aly­tiš­kiai ne­ klys­da­mi vie­nas ki­tą iš­ski­ria su­si­ti­kę per ku­rio­je pa­sau­lio ša­ly­je“, – ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ va­do­vas dr. Da­lius Mi­siū­nas ne­abe­jo­ja, kad emo­ci­nį ry­šį su vai­kys­tės mies­tu iš­sau­go­ję ab­so­liu­čiai vi­si aly­tiš­kiai. Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rio Aly­taus am­ba­sa­do­riu­mi iš­rink­tas JAV gy­ve­nan­tis žy­mus ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas iš vai­kys­tės ir jau­nys­tės mies­to išsinešė mei­lę mu­zi­kai, ku­rią įskie­pi­jo mo­ky­to­jas Vin­cas Vi­ni­kai­tis.

„Pirmas puslapis” radijo eteryje kiekvieną antradienį 14.30 val., kartojimas – po 17 valandos.

LIETUVOS ŽINIOS

Vyriausybė tarė žodį dėl dviejų pasiūlymų koreguoti asmenvardžių rašybą asmens dokumentuose. Pirmadienį palaimintas projektas, kuris atvertų kelią pirmajame paso puslapyje juos rašyti su trimis lotyniškomis raidėmis – w, x ir q. Tačiau Seimo sprendimas gali būti ir kitoks, – rašo „Lietuvos žinios“. „Pritarėme projektui, pagal kurį pirmajame puslapyje asmenvardžius būtų galima rašyti ta kalba, kuria yra rašoma originali žmogaus pavardė“, – vakar sakė Premjeras Saulius Skvernelis. Kitas projektas, kuriuo pavardžių rašybą nelietuviškais rašmenimis siūlyta įteisinti antrajame asmens dokumento puslapyje, palankaus Vyriausybės vertinimo nesulaukė. Anot Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) nario, vieno iš antrojo projekto autorių Audroniaus Ažubalio, nėra nieko blogiau, kai politikai pradeda kištis į kalbos reikalus. „Matome pavyzdį, kai mėginama priimti sprendimą, kuriam iš esmės nepritaria visi garsiausi kalbininkai. Galbūt ir galima eksperimentuoti kitose srityse, bet kai tai daroma su kalba ir dar Kalbos metais, atrodo apgailėtinai“, – „Lietuvos žinioms“ sakė jis. Konservatoriaus teigimu, „save gerbianti valstybė didžiuojasi savo kalba ir nemėgina jos velti į politines intrigas“. Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato, kad piliečių dokumentuose vardai ir pavardės rašomi lietuviškais rašmenimis.

LIETUVOS RYTAS

Tariamai sunkią ligonę ir jai tariamai ligą nustačiusią medikę prokuroras siūlo įkalinti 5 metams. Jis pasiūlė skirti įkalinimo bausmę ir menamai ligonei 52 metų Virginijai Račienei, ir jai ligas nustačiusiai akių ligų gydytojai 58 metų Danutei Milkintienei. Trečią teisiamąją šeimos gydytoją Eleną Mockuvienę prokuroras Andrejus Mirnas pasiūlė nubausti 5 649 eurų bauda. Be to, byloje yra pateiktas daugiau kaip 17 tūkst. eurų ieškinys – tiek išmokų iš „Sodros“ ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto sukapsėjo į V. Račienės kišenę, – rašo „Lietuvos rytas“. Skandalingoji byla teisme nagrinėta beveik pusantrų metų, bet – už uždarų durų, todėl informacija apie ją buvo nepasiekiama. Skandalas kilo, kai paaiškėjo, jog aklą parlamentarą Edvardą Žakarį nuosavu automobiliu vežiojanti, be akinių skaitanti politikė V. Račienė yra pripažinta itin sunkia ligone – jai neterminuotai buvo nustatytas net 90 proc. regos netekimas ir paskirtos solidžios neįgaliojo išmokos. Ekspertai pažymėjo, kad lėtinėmis ligomis, kurios buvo nustatytos V. Račienei, sergantis žmogus net teoriškai negali vairuoti. V. Račienė ir abi gydytojos savo kaltę neigia.

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....