Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Vytautas Grigaravičius: metas permainoms atėjo

Mie­li aly­tiš­kiai, šį sa­vo žo­dį no­rė­čiau pra­dė­ti nuo pa­svei­ki­ni­mo su ar­tė­jan­čio­mis šventėmis. Lai šv. Ka­lė­dos at­ne­ša į Jū­sų na­mus ši­lu­mą, su­ta­ri­mą ir džiaugs­mą. Kiek­vie­nam at­ski­rai ir vi­siems drau­ge lin­kiu kuo ge­riau­sios klo­ties ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo nau­jais, 2015-ai­s, me­tais. Tesaugo Jus angelai sargai!

Vytautas Grigaravičius su žmona Jolanta
Vytautas Grigaravičius su žmona Jolanta

Esu gi­męs ir už­au­gęs Aly­tu­je. Di­džiuo­juo­si, kad li­ki­mas lė­mė tap­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu. Va­do­va­vau Aly­taus, o vė­liau ir vi­sos ša­lies po­li­ci­jos pa­jė­goms. Sun­kiais Lie­tu­vai lai­kais vie­ni pir­mų­jų pa­ža­bo­jo­me nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių siau­tė­ji­mą. Aly­tus iki šiol yra vie­nas sau­giau­sių ša­lies mies­tų. Tar­ny­bo­je iš­mo­kau pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo sėk­mes ir ne­sėk­mes. Ne­bi­jau pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės ir da­bar.

Ne­ga­liu ne­si­jau­din­ti, kad ne­sant mies­to vi­zi­jos ir nuo­sek­lios po­li­ti­kos Aly­tu­je bręs­ta de­mo­gra­finė kri­zė: ma­žė­ja gims­ta­mu­mas, san­tuo­kų skai­čius, ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Dau­ge­lis pi­lie­čių ne­pa­si­ti­ki mies­to val­džia ir jos pa­ža­dais. Dar­bo vie­tos čia daž­niau ku­ria­mos po­pie­riuo­se, nei stei­gia­mos, o žmo­gaus bal­sas dau­giau tin­ka bal­sa­vi­mui nei tam, kad jį gir­dė­tų val­dan­tie­ji. To­dėl, kaip aly­tiš­kis, ryž­tuo­si nu­brėž­ti aiš­kią mies­to at­ei­ties vi­zi­ją ir ją įgy­ven­din­ti. Ži­nau, kad kar­tu su sa­vo ko­man­da ir pi­lie­čių pa­lai­ky­mu mes ga­li­me tai pa­da­ry­ti.

Ma­no vi­zi­jo­je Aly­tus – pa­to­gus mies­tas. Pa­to­gus aly­tiš­kiams ir mies­to sve­čiams, pa­trauk­lus su­grįž­ti iš­vy­ku­siems, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę oriai ir pa­to­giai gy­ven­ti, už­si­dirb­ti sėk­min­gai vei­kian­čio­se įmo­nė­se, ska­ti­nan­tis už­si­im­ti ver­slais, lei­džian­tis žmo­gui jaus­tis šei­mi­nin­ku ne tik sa­vo na­muo­se, bet ir sa­vo kie­me, vi­sa­me mies­te. Tai at­vi­ra, veik­li, pi­lie­čiams ir ben­druo­me­nėms sve­tin­ga sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je svar­biau­sia yra spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja, mo­kė­ji­mas su­pras­ti pi­lie­čių ir ver­slo pro­ble­mas, ras­ti tin­ka­mus spren­di­mus. Tai nau­ja po­li­ti­nė kul­tū­ra ta­ry­bo­je, ran­dant kon­struk­ty­vius su­ta­ri­mus.

Me­tas per­mai­noms at­ėjo. To­dėl ko­man­do­je su­bū­riau dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mo, gy­ven­to­jų už­im­tu­mo, iš­si­la­vi­ni­mo ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tus, sėk­min­go Aly­taus ver­slo at­sto­vus, jau­nus, ino­va­ty­vių moks­lo ži­nių tu­rin­čius aly­tiš­kius. Į mies­to ta­ry­bą ve­du jauniausią są­ra­šą žmo­nių, no­rin­čių kur­ti to­kį mies­tą, ku­ria­me no­rės gy­ven­ti ir jų vai­kai.

Esu įsi­ti­ki­nęs – mes tai pa­da­ry­si­me veik­da­mi drau­ge. At­vi­rai, są­ži­nin­gai, gar­bin­gai.

Daugiau informacijos: www.alytauspilieciai.lt ir „Facebook“ puslapyje „Alytaus piliečiai”.

Po­li­ti­nė re­kla­ma. Bus apmokėta iš visuomeninio rinkimų komiteto „Alytaus piliečiai“ rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 5198

 

Kitos naujienos

Darbo partija antradienį iš savo gretų pašalino Druskininkų politiką, įtariamą disponavimu narkotikais.

Po penkių metų pertraukos į Lietuvos rankinio federacijos finalo ketvertą grįžta Alytaus "Varsos ...

Alytaus „Dainava“ pasirašė sutartį su 28 metų saugu iš Ukrainos Artiomu Radčenka. Tiesa, žaidėjas...

Lietuvai skirti 62 balai iš 100 galimų. Ji 33-ia pasaulyje ir užima 12 vietą tarp Europos Sąjungos valsty...