Klausyti gyvai

24:00 - 06:30

Nakties garso takelis

Alytaus miesto teatro audito rekomendacijos gula ant laikinosios direktorės pečių

Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams pateiktos  Alytaus miesto teatro audito išvados, jie supažindinti ir su 14 teatrui pateiktų rekomendacijų.

L. Radzevičiūtė, I. Pilvelytė
L. Radzevičiūtė, I. Pilvelytė

Kai kurie darbai jau atliekami, sakė Alytaus miesto savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rimutė Jučienė pristačiusi klausimą tarybos nariams. Anot jos, galima teigti,  kad „ veiklos rodikliai pagerėjo, tačiau gauti pinigai nebuvo ten nukreipiami, kur galbūt galėjo būti labiau panaudojami. Asignavimų valdymas tai ne vien direktoriaus prerogatyva“.

Auditorė sakė, kad kai kurios rekomendacijos jau pradėtos įgyvendinti, vadovaujant laikinajai direktorei Inesai Pilvelytei.  Išgirsti  Alytaus miesto teatre atlikto audito rekomendacijas  atėjo ir buvusi teatro direktorė Laura Radzevičiūtė. Vakar Alytaus rajono apylinkės teismas pripažino, jog Laura Radzevičiūtė kliudė savivaldybės institucijoms ir jų pareigūnams atlikti savo darbą bei nepateikė jiems reikalingų dokumentų. Moteriai skirta 86 eurų bauda.

Audito rekomendacijos Inesai Pilvelytei, laikinai einančiai teatro direktoriaus pareigas :

1. Atsižvelgus į vidaus audito ataskaitoje pateiktus pastebėjimus ir išvadas inicijuoti Alytaus miesto teatro nuostatų atnaujinimą ir pateikimą tvirtinti savivaldybės tarybai.

2.Užtikrinant sistemingą ir kryptingą teatro kūrybinę veiklą, siekiant nustatytų tikslų, parengti ir pateikti steigėjui tvirtinti perspektyvinę teatro veiklos programą, susiejant ją su planuojamais asignavimais.

3. Organizuoti turto ir įsipareigojimų patikrinimo ir jų faktiškai rastų likučių palyginimo su buhalterinės apskaitos duomenimis atlikimą ir teisingų finansinių ataskaitų Alytaus miesto savivaldybės Strateginio planavimo ir finansų skyriui pateikimą.

4. Įvertinti asmenų, vykdžiusių išankstinę finansų kontrolę ataskaitinių metų pabaigoje ir 2015 m. pradžioje, pareigų vykdymą.

5. Siekiant sukurti efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-11-30 įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintomis Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijomis, nustatyti vidaus kontrolės priemones ir procedūras, apimančias pirkimų poreikio formavimo, planavimo, inicijavimo ir vykdymo, sutarties sudarymo ir vykdymo bei prevencinės kontrolės ir rizikos vertinimo etapus.

6. Įvertinti inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugų, kurias teikia UAB „Santermita“, poreikio pagrįstumą, jau atliktus įmonės darbus ir svarstyti sutarties su UAB „Santermita“nutraukimo galimybes.

7. šsiaiškinti su Nacionaliniu dramos, Valstybinio jaunimo, Panevėžio J. Miltinio teatrais ir VšĮ „Cezario grupe“, dalyvavusiais festivalyje „Tegyvuoja komedija“ ir nesumokėjusiais dalyvio mokesčio, neapmokėjimo priežastis ir imtis priemonių, kad minėti subjektai atsiskaitytų su Alytaus miesto teatru.

8.Vadovaujantis LR Kultūros ministro 2012-10-09 įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros darbuotojų darbo apmokėjimo“ 1. 2 p. patvirtintu pareigybių sąrašu patikslinti darbuotojų, priskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, pareigybes.

9.Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 str. 1 p. patvirtinti asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius, tinkamai reglamentuoti išankstinės ir paskesnės finansų kontrolės procedūrų atlikimo įforminimą.

10. Užtikrinti, kad gautos paramos lėšos būtų skirstomos ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Kartu su A. Guogos paramos ir labdaros fondu spręsti fondo skirtų ir Alytaus miesto teatro panaudotų lėšų atitikties 2014-09-01 Meno kūrinio atlikimo sutarties Nr. AG-US-001 sąlygoms klausimą.

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsniu reglamentuoti Alytaus miesto teatro dokumentų valdymo procedūras.

12. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr. 432 patvirtinto Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo nurodymų vykdymą, peržiūrėti teatro sudarytas sutartis, kurios neatitinka šio aprašo nuostatų, ir organizuoti naujus prekių ar paslaugų viešuosius pirkimus.

13. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Alytaus miesto teatro darbo laiko suderinimo su steigėju procedūras.

14. Spręsti teatro patalpų, kuriomis naudojasi atskiri naudotojai, nemokantys patalpų nuomos mokesčio ir neapmokantys už komunalines paslaugas, jų efektyvesnio panaudojimo klausimą.

Kitos naujienos

(BNS). Seimo pirmininkė ir frakcijų seniūnai registravo pataisas, kuriomis vietoje kanceliarinių išlaidų ...

„Mes buvom kaip sviestas, į kurį sminga karštas peilis“, - sako dezinformaciją ir ...

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, organizuodamas konkursus dėl pakuočių atliekų surinkimo...

Birželio 11 dieną 13.30 val. Varčios miške, prie partizanų atminimo kryžiaus (Dušnionių girininki...