Klausyti gyvai

11:00 - 12:00

Laisva forma

„Pirmas puslapis“ – Dalia Asanavičiūtė: išvykus Lietuvą mylėti daug lengviau

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

Aplinkosaugininkų sumanymas visą Punios šilą paversti gamtiniu rezervatu gąsdina gyventojus

ALYTAUS NAUJIENOS: Aly­taus ra­jo­ne esan­tis Pu­nios ši­las, kaip ūki­nis vie­ne­tas, pri­klau­so vals­ty­bės įmo­nės Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Aly­taus re­gio­ni­niam pa­da­li­niui, o ja­me moks­li­niams ty­ri­mams skir­tą veik­lą vyk­do Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, ku­rios ad­mi­nist­ra­ci­ja įsi­kū­ru­si Birš­to­ne. Prie Pu­nios ši­lo kai­muo­se vei­kian­čios ben­druo­me­nės vi­siš­kai at­si­tik­ti­nai su­ži­no­jo, kad per­nykš­čio lap­kri­čio vi­du­ry­je Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Sta­nis­lo­vai­tis yra pa­si­ra­šęs įsa­ky­mą dėl Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko pla­na­vi­mo sche­mos ko­re­ga­vi­mo, ku­ria nu­ma­to­ma vi­są ši­lą pa­vers­ti gam­ti­niu re­zer­va­tu. Toks Pu­nios ši­lo sta­tu­sas gy­ven­to­jus gąs­di­na, nes, jų įsi­ti­ki­ni­mu, bus ap­ri­bo­ta veik­la šio­je gam­ti­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, taip pat ir lan­ky­ma­sis. O be­ne la­biau­siai gy­ven­to­jus pa­pik­ti­no, kad jie ne­bu­vo in­for­muo­ti apie Pu­nios ši­lo per­tvar­ką. Tad krei­pė­si į Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ją, Aly­taus ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką, kad gy­ven­to­jai bū­tų su­pa­žin­din­ti su nu­ma­to­ma ši­lo per­tvar­ka.

Dviguba pilietybė buvo pripažinta viena iš trijų svarbiausių idėjų Lietuvai

LIETUVOS ŽINIOS: Iki referendumo dėl dvigubos pilietybes reikia aiškiai atsakyti į kai kuriuos klausimus – pavyzdžiui, ar dalis bendrapiliečių nebus privilegijuoti, nes jiems galios tik teisės, bet ne pareigos. Nors apie dvigubą pilietybę po 1990 metų Lietuvą palikusiems asmenims kalbama jau metų metus, o valstybės 100-mečio išvakarėse visuomenės ir ekspertų balsais tai buvo pripažinta viena iš trijų svarbiausių idėjų Lietuvai, atrodo, tarp entuziazmo pasimeta suvokimas, kaip tai gali atrodyti praktiškai, – rašo „Lietuvos žinios“. Kaip fm99 sakė Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė: Dalia Asanavičiūtė: išvykus Lietuvą mylėti daug lengviau.

Gruodžio pabaigoje sudaryta Seimo narių darbo grupė keliuose vykusiuose posėdžiuose jau tarėsi, kokia turėtų būti ne tik referendumo dėl dvigubos pilietybės formuluotė, bet ir kokios galimos to grėsmės ar bent jau kuriozai, kurie gali ištikti žmogų, norintį tuo pačiu metu būti dviejų valstybių piliečiu.

 

Kitos naujienos

Viename Europos namų ūkyje vidutiniškai yra 74 buitinės technikos ir elektronikos prietaisai, tačiau mažd...

Dvynukų Teodoro Emilio ir Kasparo Eriko tėtis Irmantas pusę metų kone kasdien išnešdavo iš namų didelius ...

Šventežeryje įsikūrusi bendrovė „Pietų Megrame“ rugsėjo 24 d. atšventė 25-ąjį gimtadienį. FM99 apie prabė...

1992 metais išgarsėjusi pirmoji lietuviško repo grupė „Pompa“ šiemet išleis vinilinę plokštelę „Labai mal...