Klausyti gyvai

24:00 - 08:00

Nakties garso takelis

„Pirmas puslapis“ – Ulonų gatvėje rekonstruojamas apie 1900 m. statytas pastatas bus skirtas gerai besielgiantiems nuteistiesiems apgyvendinti

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS:

Pra­ei­vių dė­me­sį Ulo­nų gat­vė­je trau­kia dar­bai, vyks­tan­tys bu­vu­sio XX a. pradžios Artilerijos kareivinių mies­te­lio, o šiuo me­tu – Aly­taus pa­tai­sos namų te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me pa­sta­te. Jis vie­nas iš se­nų­jų istorinių, dar išliku­sių Aly­tu­je, ku­rie nė­ra įtrauk­ti į res­pub­li­ki­nį Kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­rą, ta­čiau svar­būs mū­sų mies­tui kaip is­to­ri­jos žen­klas. Ge­ra ži­nia ta, kad žadama iš­sau­go­ti au­ten­tiš­ką sta­ti­nio fa­sa­dą.

Ca­ri­nis pa­sta­tas Ulo­nų gat­vė­je – šim­ta­me­tis, ply­ti­nis, to pa­ties sti­liaus, kaip ir ki­ti esan­tys bu­vu­sio ka­ri­nio mie­ste­lio te­ri­to­ri­jo­je, bus pri­kel­tas ant­ram gyveni­mui. Kaip pa­sa­ko­jo Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Jasmon­tas, tam skir­tos tiks­li­nės vals­ty­bės lė­šos. Pa­sta­tas bus su­tvar­ky­tas, ta­čiau la­bai svar­bu tai, kad re­konst­ruk­ci­jos me­tu iš­sau­go­tas au­ten­tiš­kas jo fa­sa­das, nu­šli­fuo­ta ir ati­deng­ta ply­ti­nė sta­ty­ba. At­ei­ty­je čia įsi­kurs nuteistieji, tu­rin­tys tei­sę iš­vyk­ti dirb­ti mies­te. Is­to­ri­nis pa­sta­tas ne­bu­vo tvarko­mas apie 10 met­ų, šiuo me­tu jo būk­lė pras­ta.

Apie tai rašo Saulė Pinkevičienė straipsnyje „Bus išsaugotas istorinio pastato Ulonų gatvėje fasadas“.

(Pagrindinė nuotr. Zitos Stankevičienės, „Alytaus naujienos“.)

15239139_1247274848628429_1747283552_n
Aktualių straipsnių ir reportažų apžvalga kiekvieną antradienį 14.30 val. „FM99“ eteryje.

LIETUVOS ŽINIOS:
Nuo liepos vidurio penktadaliu mažėsianti Vyriausybės kanceliarija per metus sutaupys apie 1 mln. eurų, tačiau kiek atsieis išeitinės kompensacijos 40 žmonių, nepranešama, rašo „Lietuvos žinios“. Vyriausybės kanceliarijai pertvarka gresia ketvirtą kartą per dešimtmetį. Žadama, jog ne tik mažės darbuotojų, bet ir likusiems dirbti bus patikėtos kitokios funkcijos. „Atlikus ministerijų struktūrines pertvarkas, manome, kad Vyriausybės kanceliarija dar galės trauktis“, – pirmadienį užsiminė Premjeras Saulius Skvernelis. Reformos būtinybė grindžiama mažu visuomenės pasitikėjimu viešuoju sektoriumi, taip pat akcentuojami ilgi biurokratiniai procesai, ne itin kokybiškai teikiamos viešosios paslaugos ir neefektyvus tam skiriamų finansinių išteklių naudojimas.
Vyriausybės spaudos tarnyba informavo, kad įstaigos pareigybių skaičius bus sumažintas nuo 210 iki 170, t. y. apie 20 proc. Skaičiuojama, kad ateityje per mėnesį tai leis sutaupyti apie 65 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondo ir 12 tūkst. eurų darbo vietoms išlaikyti skirtų lėšų. Per mėnesį dėl pertvarkos bus sutaupoma apie 924 tūkst. eurų. Tuo metu praėjusią savaitę įregistruota Vyriausybės darbuotojų profesinė sąjunga. Pasak jos pirmininkės Audronės Zdanevičienės, „visos reformos yra skausmingos, bet iki šiol tokio drastiško mažinimo nebuvo“.

Plačiau skaitykite Raimondaos Ramelienės straipsnyje „Kanceliarijos reformą stebi profsąjungos akis“.

LIETUVOS RYTAS:

Aplinkos ministerijos parengta urėdijų reforma sugriaus puikiai veikiančią sistemą – tuo įsitikinę miškininkai. Jie rengs visuotinį įspėjamąjį streiką, jeigu Vyriausybė iki kovo 8 d. nepradės derybų dėl valstybinių miškų valdymo reformos. Aplinkos ministerija pasiryžusi šiuo metu esančias 42 urėdijas pertvarkyti į vieną valstybės valdomą įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ su 25-iais padaliniais visoje šalyje. Šie padaliniai būtų tik iš dalies savarankiški. Tiek miškininkai, tiek kai kurie politikai tvirtino neišgirdę rimtų argumentų, kodėl reikia tai daryti, nes visos urėdijos dirba pelningai, o kai kuriuose šalies regionuose jos yra svarbūs darbdaviai. Aptarti susidariusios padėties Lietuvos miškininkų sąjunga savo narius praėjusį savaitgalį sukvietė į Raudondvaryje surengtą neeilinį suvažiavimą.
Pasak Kauno miškų urėdijos vadovo Sauliaus Lazausko, po miškininkų perspėjimo Aplinkos ministerijos valdininkai „galbūt pradės mąstyti, ką ir kodėl daro – ar pertvarkymai bus naudingi miškams, ar tik didžiosioms pramonės įmonėms?“ „Nenorime, kad atsitiktų taip, kaip kaimyninėse šalyse, kur didžiausią naudą po pertvarkų pajuto stambiosios pramonės atstovai“, – miškininkams pritarė ir Seimo narys socialdemokratas Juozas Olekas.

Apie tai rašo Arūnas Karaliūnas straipsnyje „Miškininkai rėžė: derybos arba streikas“.

Kitos naujienos

Šįvakar visi keliai – į Rotušės aikštę. Vakaro tamsa apgaubta Dzūkijos sostinė 20 val. miestelėnu...

Sostinėje kai kurie daugiabučiai jau šildosi. Kaip Alytuje? Kiek kainuos šildymas ir ar jau verta jungti,...

Šį sekmadienį Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimas Alytuje.

Po dviejų skaudžių pralaimėjimų DFK "Dainava" bandys grįžti į pergalių kelią Alytaus miesto stadi...