Klausyti gyvai

06:30 - 08:35

Ryto programa „Geros dienos!“

Ramūnas Čiuplys: lietuvis, iškeitęs didžiuosius pasaulio miestus į verslą Miklusėnuose

 

Ką tik duris atverė nauja plaukų studija „Ramūnas hair“, šios įkūrėjas pasaulyje žinomas plaukų stilistas Ramūnas Čiuplys studiją įkūrė gimtuosiuose namuose Miklusėnuose. Nuo Londono iki Bermudų – ilgametė darbo patirtis padiktavo svajonę klientes pakviesti į išskirtinį savo saloną ir visą dėmesį skirti tik joms. Šiandien Ramūno klientų sąraše – ne tik alytiškės, bet ir vilnietės ar klaipėdietės, o lagaminas sukrautas nebe darbo, o poilsio kelionėms.

Ramunas Ciuplys FM99 Miklusenai Alytus Ramūnas hair
„Ramūnas hair“ studijos įkūrėjas Ramūnas Čiuplys „FM99“ studijoje

Galimybių pasirinkti, kur atverti studijos duris klientėms Ramūnui netrūko, pasiūlymų taip pat, tačiau jaunas savo srities specialistas nusprendė, jog pats laikas grįžti namo – į Miklusėnus. R.Čiuplys nelinkęs kalbėti apie save arba sureikšminti savo darbų. Tiesa, Lon­do­ne Ramūnui te­ko kirp­ti ne vie­ną žvaigž­dę (te­le­vi­zi­jos ve­dė­jas Gra­ha­mas Nor­to­nas, mo­de­liai Lil­ly Co­le, Char­lot­te Dut­ton, Chan­tel­le, iš­gar­sė­ju­si po TV pro­jek­to „Big Brot­her“, dai­ni­nin­kė Ti­ger Lil­ly, fil­mo „Sho­o­ting Dogs“ di­rek­to­rius Mi­cha­e­las Ca­to­nas-Jo­ne­sas, dau­ge­lis ak­to­rių, vai­di­nan­čių „West End“ ar „Old Vic“ te­at­ruo­se, mu­zi­kos lei­dy­bos kom­pa­ni­jų va­do­vai, žur­na­lo „Wound“ sa­vi­nin­kas Fran­cis Ma­lo­ne ir dau­ge­lis ki­tų), tačiau paklaustas, kuo sky­rė­si dar­bas Lon­do­ne ir čia – ar iš­ties gy­vi tie ste­re­o­ti­pai, kad mes iš pro­vin­ci­jos, ar tai nė­ra žmo­gaus as­me­ni­nis jaus­mas – vi­di­nė pro­ble­ma, plaukų stilistas sako: „Žvaigž­džių są­ra­šas yra kiek pa­bo­dęs klau­si­mas. Kas ker­pa­si, tas ker­pa­si. Pro­vin­cia­lu­mas yra žmo­gaus gal­vo­je, tai jo vi­di­nė bū­se­na. Pa­žįs­tu daug žmo­nių iš pro­vin­ci­jų, ku­rie pa­da­rę sėk­min­gą kar­je­rą, už­ima aukš­tus pos­tus ar tu­ri įvai­rių ki­tų pa­sie­ki­mų. Tai žmo­gaus pa­si­rin­ki­mas. Kar­tais did­mies­ty­je ga­li bū­ti to­kiu pat kai­mie­čiu, ko­kiu kai­me – mies­tie­čiu. Gy­ve­ni­mas pro­vin­ci­jo­je tu­ri pri­va­lu­mų au­gi­nant vai­kus ar trokš­tant ko­ky­biš­kes­nio, lė­tes­nio gy­ve­ni­mo, ži­no­ma, tik su ma­žiau pa­si­rin­ki­mo lais­vės.Vil­niu­je ati­da­ry­ti sa­vo sa­lo­ną bū­tų tas pats ėji­mas tuo pa­čiu ke­liu, ku­ris jau nu­vaikš­čio­tas. Vi­są lai­ką už­sie­ny­je dir­bu ge­riau­siuo­se, di­de­liuo­se sa­lo­nuo­se – tai tar­si se­mi­na­rai kiek­vie­ną die­ną… Kai tu­ri pa­tir­ties, vė­liau tam­pa ne taip svar­bu, kur dir­bi, svar­bu tu­rė­ti pa­klau­są ir dirb­ti sau“, – įsitikinęs klienčių dėmesio jau dabar nestokojantis naujosios plaukų studijos šeimininkas.

Kažkas sakytų, jog įkurti plaukų studiją Miklusėnuose – nesąmonė, tačiau kažkas jau dabar gali pasliudyti – tai geriausia dovana ne tik Alytaus rajonui, bet ir visos Lietuvos moterims.

Kitos naujienos

Laidoje „Darau verslą“ kalbėjomės su alytiškiais, sveikų užkandžių „Longevies“ gamintojais Audra ...

Kino stovykla jaunimui „24 per sekundę“ suteiks galimybę toliau gilintis į kino kūrimo procesus s...

„Ši daina – lyg nauja kryptis mano muzikoje, kur išbandau kitokį skambesį. Grįžtu į 80-tuosius, kurie man...

Europos šalių kino forumas „Scanorama“ tradiciškai sugrįžta vasaroti į Alytų. Liepos 15–21 d....